Kod śledzenia Google Analytics

Translate

Monday, 25 June 2012

regulamin konkursu martini

Regulamin Konkursu „Luck is an attitude” na blogu Fashionelka.pl

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest GONG sp. z o.o. , z siedzibą w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 13, NIP: 631-26-13-997, zarejestrowana pod numerem KRS 0000358945 (zwana dalej Agencją), która działa na zlecenie spółki  Martini-Bacardi Polska Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000211722, NIP 521-32-94-011, organizatorem jest również Autorka Bloga, zwana dalej „Autorką Bloga”, o którym mowa w §2 ust. 1. Autor Bloga działa na zlecenie Agencji.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest spółki  Martini-Bacardi Polska Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000211722,
NIP 521-32-94-011
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.fashionelka.pl
§2
Zasady Konkursu

1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu Fashionelka.pl (dalej: „Konkurs”).
Konkurs skierowany jest do osób fizycznych:
a.    które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolnośćb.     do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c.    które w dniu jego rozpoczęcia nie ukończyły 18 lat i posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku, gdy laureatem Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, do odbioru przyznawanej w ramach Konkursu nagrody niezbędne jest przesłanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego tej osoby na jej udział w Konkursie na adres Organizatora w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika Konkursu o zwycięstwie.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

5. Zadaniem Konkursowe  polega na:
a)  stworzeniu krótkiego filmu przy pomocy aplikacji umieszczonej na stronie www.luckisanattitude.com poprzez dodanie do niej własnego zdjęcia i wygenerowanie unikalnego linka.
b) przesłanie w komentarzu na blogu  www.fashionelka.pl linka prowadzącego do filmu, który będzie brał udział w Konkursie i napisaniu z kim i w jakich okolicznościach wygrany wypije swoją nagrodę.

6. Konkurs trwa od  26.06.2012  do 01.07.2012 godz. 23:59.

§3
Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród

1. Spośród wszystkich  filmów umieszczonych na blogu, 50 czytelników, którzy zdaniem Autora Bloga prześlą na adres Eliza.wydrych@gmail.com  w czasie trwania konkursu najciekawsze filmy, otrzymają nagrody.

2. Ocena dokonywana przez Autora Blogu, będzie całkowicie subiektywna.
3. Wyłonienie laureatów przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 03.07.2012 r. do godziny 20:00
4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani  o jej zdobyciu drogą mailową
5. Po wyłonieniu laureatów winni się  oni z kontaktować z  Autorką bloga poprzez adres Eliza.wydrych@gmail.com , nie później jedna niż  w terminie do Eliza.wydrych@gmail.com
6. Treść wiadomości, o której mowa w ust. 4 powinna zawierać co najmniej:
a) imię i nazwisko;
b) adres pocztowy;
c) datę i miejsce urodzenia;
d) nazwę i adres właściwego dla podatnika urzędu skarbowego;
e) imiona rodziców.
7. Nie podanie, którejkolwiek z informacji wskazanych w ust. 6 skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
8. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.


§ 4 Nagrody i sposób ich wydawania
1. Nagrodami w Konkursie są zestawu Martini: Martini Bianco + Martini Prosecco o łącznej wartości 4000zł brutto.
2. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 4000 zł brutto
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000. nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami).
5. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
6. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w §3 ust. 5, w terminie do 30 dni od zakończenia konkursu.
7. Nagrody będą wydane tylko i wyłącznie do rąk własnych laureatów.
8. Podczas wydania nagrody laureat będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawa jazdy).
9. Otrzymanie nagrody, o której mowa w ust.1 laureat potwierdzi poprzez podpisanie protokołu odbioru, który będzie miał przy sobie pracownik firmy kurierskiej, bądź inna uprawniona osoba.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji nagroda pozostaje własnością Fundatora.
§5
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest BACARDI-MARTINI POLSKA Sp. z o.o.. Przetwarzanie danych osobowych związanych z przeprowadzeniem konkursu, Administrator powierza Organizatorowi.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją, przeprowadzaniem, oraz sprawozdawczością podatkową i księgową.
3. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
§5
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia  konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 15.07.2012 r. wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym  na adres GONG sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 13 z dopiskiem  „Konkurs Luck is an attitude”.

2. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.


§6
Postanowienia końcowe


1. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za wpisy dokonywane przez Autora Bloga oraz przez użytkowników na jego Blogu.
2. Agencja  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu, bądź zwiększenia puli nagród.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci  lub systemu Uczestnika Konkursu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego

No comments: