Kod śledzenia Google Analytics

Translate

Wednesday, 29 August 2012

konkurs walk and more

nowy wpis  http://fashionelka.pl/konkurs-walk-and-more/

Regulamin


Regulamin Konkursu „walkandmore” na blogu Fashionelka.pl§1
Postanowienia ogólne1. Organizatorem Konkursu jest Connectmedica z siedzibą przy ul. Wołoska 22
02-675 w Warszawie, zarejestrowana pod numerem KRS 0000342819 NIP 951-22-98-562. Autor Bloga działa na zlecenie Agencji.2. Fundatorem nagród w konkursie jest Connectmedica
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.fashionelka.blogspot.com.
§2
Zasady Konkursu1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu Fashionelka.pl (dalej: „Konkurs”).
Konkurs skierowany jest do osób fizycznych:
a.    które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność.     do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c.    które w dniu jego rozpoczęcia nie ukończyły 18 lat i posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.3. W przypadku, gdy laureatem Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, do odbioru przyznawanej w ramach Konkursu nagrody niezbędne jest przesłanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego tej osoby na jej udział w Konkursie na adres Organizatora w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika Konkursu o zwycięstwie.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.5. Zadaniem Konkursowe  polega na:
a) ściągnięciu aplikacji walk and more i zrobienie screena, bądź zdjęcia włączonej aplikacji z trasy spaceru po jakimś mieście i napisanie krótkiego komentarza na blogu http://fashionelka.pl w konkursowym wpisie.
Bądź napisanie krótkiego wiersza o spacerowaniu
6. Konkurs trwa od  29.08.2012  do 05.09.2012 godz. 23:59.§3
Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród1. Spośród wszystkich  komentarzy Autor Bloga wybierze 10 z najciekawszym komentarzem do zdjęcia aplikacji i 20 najciekawszych wierszyków dotyczących spacerowania.
2, Ocena dokonywana przez Autora Bloga w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.
3. Wyłonienie laureatów przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 09.09.2012 r. do godziny 20:00
4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez autorkę bloga poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza w głównym poście związanym z konkursem
5. Po wyłonieniu laureatów winni się  oni z kontaktować z  Autorką bloga poprzez adres eliza.wydrych@gmail.com, nie później jedna niż  w terminie do 15.09.2012. Po tym terminie laureatka nagrody traci do niej prawo.
6. Treść wiadomości, o której mowa w ust. 4 powinna zawierać co najmniej:
a) imię i nazwisko;
b) adres pocztowy, nr telefonu;
c) nazwę nagrody
7. Nie podanie, którejkolwiek z informacji wskazanych w ust. 6 skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
8. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.


§ 4 Nagrody i sposób ich wydawania
1. Nagrodami w Konkursie są trampki converse i pokrowce na telefon
2. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi zł brutto
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000. nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami).
4. Nagroda w Konkursie składa się z nagrody rzeczowej oraz nagrody pieniężnej stanowiącej 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Fundator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród uzyskanych przez Uczestników Konkursu (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), pobierze część gotówkową każdej nagrody przed jej wydaniem Uczestnikowi. Pobrane kwoty zostaną odprowadzone do właściwego urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w konkursie.
5. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
6. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w §3 ust. 5, w terminie do 30 dni od zakończenia konkursu.
7. Nagrody będą wydane tylko i wyłącznie do rąk własnych laureatów.
8. Podczas wydania nagrody laureat będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawa jazdy).
9. Otrzymanie nagrody, o której mowa w ust.1 laureat potwierdzi poprzez podpisanie protokołu odbioru, który będzie miał przy sobie pracownik firmy kurierskiej, bądź inna uprawniona osoba.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, nieobecności. W takich sytuacjach nagroda pozostaje własnością Fundatora.
11. Nagrody w postaci conversów i pokrówców na telfon zostaną dostarczone do laureatów w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia wyników
12. Organizator ma prawo do zmiany koloru butów w przypadku trudności ze zdobyciem granatowych i beżowych.
§5
Dane osobowe
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją, przeprowadzaniem, oraz sprawozdawczością podatkową i księgową.
2. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
§5
Reklamacje1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia  konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać w ciągu 14 dni od daty otrzymania nagrody. wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym  na adres Connectmedica ul. Wołoska 22, 02-675  Warszawa2. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.


§6
Postanowienia końcowe


1. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za wpisy dokonywane przez Autora Bloga oraz przez użytkowników na jego Blogu.
2. Agencja  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu, bądź zwiększenia puli nagród.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci  lub systemu Uczestnika Konkursu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego


No comments: