Kod śledzenia Google Analytics

Translate

Thursday, 25 October 2012

Regulamin konkursu "wygraj buty emu"

Regulamin


Regulamin Konkursu „Wygraj buty Emu” na blogu Fashionelka.pl§1
Postanowienia ogólne1. Organizatorem Konkursu jest ADD Paweł Wojciechowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Garażowej 4 lok. 17, Nip: 951-200-20-01,


  1. Autor Bloga działa na zlecenie ADD Paweł Wojciechowski.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest ADD Paweł Wojciechowski
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
Udział w Konkursie będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.fashionelka.blogspot.com.

§2
Zasady Konkursu


1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu Fashionelka.pl (dalej: „Konkurs”).
Konkurs skierowany jest do osób fizycznych:
a.    które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność.     do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c.    które w dniu jego rozpoczęcia nie ukończyły 18 lat i posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


3. W przypadku, gdy laureatem Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, do odbioru przyznawanej w ramach Konkursu nagrody niezbędne jest przesłanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego tej osoby na jej udział w Konkursie na adres Organizatora w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika Konkursu o zwycięstwie.


4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.5. Zadaniem Konkursowe  polega na:
a) Polubieniu fan page'a but sklepu na facebooku
b) wybranie z oferty sklepu butów i wklejenie linka w komentarzu w konkursowym wpisie
c) umotywowanie w komentarzu, dlaczego czytelnik powinien wygrać.

6. Konkurs trwa od  25.10.2012  do 29.10.2012 godz. 23:59.§3
Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród1. Spośród wszystkich  komentarzy Autor Bloga wybierze 3 komentarze
2, Ocena dokonywana przez Autora Bloga w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.
3. Wyłonienie laureatów przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 04.011.2012 r. do godziny 20:00
4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez autorkę bloga poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza w głównym poście związanym z konkursem
5. Po wyłonieniu laureatów winni się  oni z kontaktować z  Autorką bloga poprzez adres eliza.wydrych@gmail.com, nie później jedna niż  w terminie do 10.11.2012. Po tym terminie laureatka nagrody traci do niej prawo.
6. Treść wiadomości, o której mowa w ust. 4 powinna zawierać co najmniej:
a) imię i nazwisko;
b) adres pocztowy, nr telefonu;
c) link do wybranej pary/par butów emu
d) numer buta
7. Nie podanie, którejkolwiek z informacji wskazanych w ust. 6 skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
8. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

§ 4 Nagrody i sposób ich wydawania
1. Nagrodami w Konkursie są 3 bony o wartości 800zł do zrealizowania w sklepie butsklep.pl
2. Zwycięzcy mają do dyspozycji kwotę 800zł, mogą kupić 2 pary butów Emu, bądź jedną. Gdy przekroczą tą kwotą, muszą dopłacić różnicę. Jeśli wykorzystają 3/4 tej kwoty reszta nie będzie zwracana.
3. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 2400zł brutto
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000. nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami).
5. Nagroda w Konkursie składa się z nagrody rzeczowej oraz nagrody pieniężnej stanowiącej 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Fundator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród uzyskanych przez Uczestników Konkursu (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), pobierze część gotówkową każdej nagrody przed jej wydaniem Uczestnikowi. Pobrane kwoty zostaną odprowadzone do właściwego urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w konkursie.
6. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
7. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w §3 ust. 5, w terminie do 30 dni od zakończenia konkursu.
8. Nagrody będą wydane tylko i wyłącznie do rąk własnych laureatów.
9. Podczas wydania nagrody laureat będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawa jazdy).
10. Otrzymanie nagrody, o której mowa w ust.1 laureat potwierdzi poprzez podpisanie protokołu odbioru, który będzie miał przy sobie pracownik firmy kurierskiej, bądź inna uprawniona osoba.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji nagroda pozostaje własnością Fundatora.

§5
Dane osobowe
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją, przeprowadzaniem, oraz sprawozdawczością podatkową i księgową.
2. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
§5
Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia  konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 15.11.2012 r. wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym  na adres ADD Paweł Wojciechowski
ul. Garażowa 4 lok. 17
02-651 Warszawa


2. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

1 comment:

Klaudia Szybka said...

Wygraj buty EMU - link do konkursu - http://emushoes.pl/5010