Kod śledzenia Google Analytics

Translate

Thursday, 11 April 2013

regulamin somersby


REGULAMIN konkursu Somersby Party Like a Lord

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu „Party Like a Lord” (zwanego

dalej „Konkursem”)

2. Organizatorem Konkursu jest Carlsberg Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

(kod: 02-135), przy ulicy Iłżeckiej 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 43669,dalej zwana „Organizatorem”

3. Konkurs zostanie przeprowadzony we współpracy z Eliza Wydrych, na blogu pod

adresem: http://fashionelka.pl

4. Konkurs trwa od 11 kwietnia 2013 do 17 kwietnia 2013 roku.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, oraz

członkowie ich najbliższych rodzin.

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych będących

konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz posiadających miejsce

stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Eliza wydrych oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej,

rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w

stosunku przysposobienia.

Nagrody

Nagrodami w konkursie są:

1.1. nagroda główna w postaci dwóch ipodów nano o wartości całkowitej ….. złotych brutto

1.2. nagroda za zajęcie drugiego miejsca w postaci zaproszenia na imprezę „Party like

Lord” o wartości całkowitej 50 złotych brutto

1.3. 10 nagród pocieszenia, każda składająca się z butelki piwa Somersby (4,39sztuka),

talii kart(2zł) i szklanki(4zł) o wartości całkowitej 10,39 złotych brutto.

2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 51 poz. 307 z 2010 r. ze zm.). Do

głównej nagrody Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11%

jej wartości, z przeznaczeniem na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od

wygranych. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty dodatkowej nagrody

pieniężnej.

dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

Informacje o przyznanych nagrodach będą upublicznione na blogu lub fan page

http://facebook.pl/fashionelka najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2013 roku.

Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości

nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

Zapłata

zryczałtowanego

podatku

dochodowego

od

wygranych

zostanie

Zadania Uczestnika Konkursu i przebieg Konkursu

1. Zgłoszenie

eliza.wydrych@gmail.com zdjęcia przedstawiającego uczestnika wystylizowanego na „lorda”

wraz z jabłkiem lub elementem w jakikolwiek sposób kojarzącym się z jabłkiem lub

przedmiotem z wizerunkiem jabłka w dowolnym kształcie.

Zdjęcia nadesłane do Konkursu nie mogą zawierać wizerunków osób nieletnich, tj. takich,

które nie ukończyły 18 lat.

Autor najciekawszej stylizacji zostanie nagrodzony nagrodą główną.

Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca będzie zaproszenie na imprezę Party Like a Lord.

5. Dodatkowo, poza osobami wymienionymi w pkt. 2 i 3 powyżej, 10 uczestników

Konkursu, których zdjęcia Organizator uzna za ciekawe, otrzyma nagrody pocieszenia.

6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności

w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu i wyłonienia zwycięzców,

Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W

skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

7. Wyłaniając

pomysłowość i inwencję uczestników przy wykonywaniu zdjęcia konkursowego.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonych zdjęć w

przypadku gdy:

a)

udziału

w

Konkursie

następuje

poprzez

przesłanie

na

adres

zwycięzców,

Komisja

Konkursowa

bierze

pod

uwagę

kreatywność,

d)

zdjęcia zawierają treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne, wulgarne

lub treści sprzeczne z prawem;

zdjęcia zawierają treści reklamowe dotyczące innych niż Organizator podmiotów;

naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste,

prawa autorskie lub prawa do wizerunku;

gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania

Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

Odbiór nagród

1. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje nagroda obowiązany jest przesłać swoje dane

(imię, nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL) na adres eliza.wydrych@gmail.com w ciągu 3 dni

od daty ogłoszenia zwycięzców.

2.Niewysłanie przez zwycięzcę jego danych w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze

zrzeczeniem się prawa Uczestnika do nagrody.

3.Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty

Polskiej w terminie 30 dni od daty otrzymania danych.

4.Odbierając nagrodę zwycięzca podpisuje protokół odbioru przedstawiony przez kuriera, a

kurier weryfikuje dane osobowe zwycięzcy. W przypadku odmowy przekazania kurierowi

danych lub odmowy podpisania protokołu, zwycięzca traci prawo do nagrody.

Przy odbiorze nagrody, zwycięzca przekaże Organizatorowi pisemne oświadczenie o
5.

przeniesieniu praw do Utworów oraz wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku osób

widniejących na zdjęciach.

O
6. rganizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zwycięzcę błędnych danych

osobowych, ani za zmianę tych danych przed odbiorem nagrody.

7.W razie niemożliwości doręczenia nagrody z przyczyn dotyczących zwycięzcy, traci on prawo

do nagrody, a nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

Prawa autorskie

U
1. czestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym twórcą treści utworu w postaci

zdjęcia lub zdjęć przesłanych w zgłoszeniu do Konkursu („Utwór”), w rozumieniu ustawy o

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 152, poz. 1016 z 2002 r.) i

posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych Utworów, nie sa one obciążone

na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszają

jakichkolwiek praw osób trzecich oraz że uzyskał wszelkie prawa od osób przedstawionych na

zdjęciach do wykorzystania ich wizerunków.

Uczestnik udziela Organizatorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie,

upoważnienia do korzystania ze zgłoszonych przez uczestnika do Konkursu Utworów, w całości

lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i

praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili

udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:

a) w

zakresie

poszczególnych

egzemplarzy

magnetycznego

utrwalania

elementów

Utworów,

oraz

i

zwielokrotnianiaw

tym

techniką

wytwarzania

techniką

cyfrową,

zgłoszonych

wszelkimi

drukarską,

audiowizualną,

Utworów

znanymi

reprograficzną,

wprowadzanie

lub

ich

technikami

zapisu

do

pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w

szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i

nakładu;

w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono –

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)

w

w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie,

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne

i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej

lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji

kodowanej),

magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne

nadanie Zadań Konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną

lub radiową, a także publiczne udostępnianie Utworów lub ich poszczególnych

elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie

przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie

technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości, Utwory mogą być w

części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów

(tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pośrednictwem

telefonów, kina, prasy.

zakresie

rozpowszechniania

Utworów

lub

ich

poszczególnych

elementów

nadanie

z

wykorzystaniem

taśm

magnetycznych

i

nośników

Reklamacje

Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem na

kopercie „Konkurs Party Like a Lord” do Organizatora na adres: Carlsberg Polska Sp. z

o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, nie później niż do 1 maja 2013 roku. Za datę

zgłoszenia reklamacji uznawana jest data stempla pocztowego.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje

rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni od ich otrzymania.

Możliwość zgłoszenia reklamacji nie ogranicza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń

przed sądem powszechnym.

VIII. Postanowienia końcowe

Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze. zm).

Administratorem danych osobowych jest Carlsberg Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-

135 Warszawa. Celem zbierania danych jest organizacją i prowadzenie Konkursu pod

nazwą „Party Like a Lord”, wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród. Uczestnikom

przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. Podanie danych jest

dobrowolne, ale niezbędne do odebrania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych

reklamacji.

2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska na na liście laureatów

Konkursu zamieszczonej na blogu lub fan page pod adresem: http://fashionelka.pl

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Iłżecka 24,

02-135 Warszawa, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00-17:00 oraz

na stronie internetowej: http://fashionelka.pl w publikacjach dotyczących Konkursu.

4. Nagrody, do których uczestnicy utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym

Regulaminie, pozostają w dyspozycji Organizatora.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2 comments:

Anonymous said...

Pretty! This has been an extremely wonderful article.
Many thanks for supplying these details.

My web site fake ray bans

Anonymous said...

Hello, after reading this amazing post i am as well happy to share my familiarity here with mates.


Here is my site ... polo ralph lauren outlet online