Kod śledzenia Google Analytics

Translate

Sunday, 23 June 2013

regulamin

REGULAMIN KONKURSU A Ty co upieczesz w dniu Ojca?
§1

Postanowienia ogólne Konkursu "A Ty co upieczesz w dniu Ojca?"
1.Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za
koordynacje działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Podziel
się swoimi wypiekami” na blogu Fashionelka.pl jest Hey You! Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Hoża 43/49 lok. 11, o numerze NIP 701 036 57 58 wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta dla m.st. Warszawy
pod numerem KRS 0000447255, posiadająca NIP: 701 036 57 58

(dalej „Organizator”). Organizator odpowiedzialny jest za sprawowanie
nadzoru nad całościowym przebiegiem i przestrzeganiem przez
uczestników poniższego regulaminu i warunków Konkursu. 
Fundatorem nagród jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowa 5/701-217 Warszawa 
o numerze NIP 521-008-43-88 wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta dla m.st. Warszawy
pod numerem KRS 0000029692 

2.Konkurs trwa w terminie od 23.06.2013 od godziny 19.30 do
27.06.2013 r. do godziny 23:59.

3.Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu
Fashionelka.pl (dalej: „Konkurs”). Konkurs skierowany jest do pełnoletnich
osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

4.W przypadku, gdy laureatem Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia,
do odbioru przyznawanej w ramach Konkursu nagrody niezbędne jest
przesłanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego tej osoby na
jej udział w Konkursie na adres Organizatora w ciągu 14 dni od dnia
powiadomienia Uczestnika Konkursu o zwycięstwie.

5. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wysłać na email eliza.wydrych(malpa)gmail.com zdjęcie wypieku zadedykowanego swojemu ojcu i napisać dla niego krótką dedykację.

6.Informacje o konkursie będą dostępne pod adresem internetowym:
fashionelka.pl

7. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodność z
postanowieniami Regulaminu spoczywa na Organizatorze.

8.Nagrodami w Konkursie dla 3 autorów (słownie: trzech)
komentarzy, które zostaną uznane za najciekawsze przez Panią Elizą
Wydrych, autorkę bloga są:
1x Kompaktowy blender ESB3300
2x  Cichy i kompaktowy mikser ręczny EHM6200


9.Nagroda w Konkursie składa się z nagrody rzeczowej oraz nagrody
pieniężnej stanowiącej 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Fundator,
jako płatnik podatku dochodowego od nagród uzyskanych przez
Uczestników Konkursu (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych), pobierze część gotówkową każdej
nagrody przed jej wydaniem Uczestnikowi. Pobrane kwoty zostaną
odprowadzone do właściwego urzędu skarbowego na poczet 10%
zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w konkursie.
Potrącenie podatku dochodowego oznacza, iż nagroda pieniężna nie
zostanie wydana zwycięzcy.

10. Wyłonienie laureatów przez Panią Elizę Wydrych, autorkę bloga
fashionelka.pl, nastąpi nie później niż do 07.07.2013 r. do godziny 20:00.

11.Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez
Autorkę bloga poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza w
głównym poście związanym z konkursem.

12.
Po wyłonieniu Laureatów winni się oni skontaktować do dnia 10.07.2013  r. z Pani Elizą Wydrych poprzez adres
eliza.wydrych@gmail.com w celu odebrania nagrody. W przypadku nie podania danych teleadresowych w tym terminie nagroda przepada

13. Treść wiadomości, o której mowa w pkt 12 § 1 powinna zawierać co
najmniej:

a) imię i nazwisko
b) adres pocztowy, nr telefonu
c) rodzaj wygranej nagrody
14. Organizator wysyła nagrodę najpóźniej do 20.07.2013


§ 2 Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego
Konkursu jest Hey You! Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hoża 43/49 lok. 11. Dane osobowe będą przetwarzane w

celu niezbędnym do realizacji Konkursu, oraz w celach archiwalnych.

2.Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
do ich poprawiania. Podanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu
jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego jej przeprowadzenia.

3.Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
z Konkursem, to jest jego organizacją, przeprowadzaniem, oraz
sprawozdawczością podatkową i księgową.

§ 3 Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie możliwość
postanowieniach niniejszego Regulaminu.

2. Aktualny Regulamin Konkursu dostępny będzie na blogu http://fashionelka.pl i http://fashionelka.blogspot.com

3.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się
Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

4.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


No comments: