Kod śledzenia Google Analytics

Translate

Monday, 28 May 2012

Regulamin konkursu pinspire

Regulamin Konkursu „Pinspire” na blogu Fashionelka.pl
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Pinspire GmbH  z siedzibą w Berlinie Saarbrücker Straße 20/21,organizatorem jest również Autor Bloga, zwany dalej „Fashionelka”, o którym mowa w §2 ust. 1.
2. Sponsorem nagród jest Pinspire GmbH  z siedzibą w Berlinie Saarbrücker Straße 20/21
3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
§2
Zasady Konkursu
1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu Fashionelka.pl (dalej: „Konkurs”).
2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W przypadku, gdy laureatem Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, do odbioru przyznawanej w ramach Konkursu nagrody niezbędne jest przesłanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego tej osoby na jej udział w Konkursie na adres Organizatora w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika Konkursu o zwycięstwie.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu będzie czuwała Eliza Wydrych
6. Zadaniem Konkursowym jest stworzenie kolekcji z minimum 10 obrazków na stronie http://pinspire.pl w temacie "wakacyjny luz". Osoba biorąca udział w konkursie musi podać swój adres e-mail w komentarzowym formularzu.
7. Czas trwania konkursu: 28.05.2012 – 11.06.2012 godz. 23:59.
Wyłonienie zwycięzców przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 15.06.2012 r.
§3
Nagrody
1. Nagrody w Konkursie:
Nagrodą w konkursie jest tusz do rzęs marki Chanel i szminka do ust marki Chanel.
2. Po wyłonieniu zwycięzcy czytelnik wysyła swój adres korespondencyjny na maila podanego przez Autora Bloga: eliza.wydrych@gmail.com. Email musi zgadzać się z tym podanym w formularzu.
3. Organizator i Autor Bloga nie ponoszą odpowiedzialności za błędne wskazanie w e-mailu adresu do korespondencji, oraz za podanie błędnego e-mailu w formularzu.
4. Za wysyłkę nagród do zwycięzców odpowiada Bloger.
5. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie adresu korespondencyjnego przez zwycięzców do Autora Bloga najpóźniej do 25.06.2012 r.
6. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
§4
Dane osobowe
Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§5
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator powiadomi Blogera. Zmiana ta nie może wpłynąć na dotychczas zanotowane wyniki i zgłoszenia.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

No comments: