Kod śledzenia Google Analytics

Translate

Wednesday, 28 November 2012

regulamin konkursu

1

REGULAMIN KONKURSU PODZIEL SIĘ SŁODKĄ CHWILĄ

§1

Postanowienia ogólne Konkursu „Podziel się słodką chwilą” na
blogu Fashionelka.pl

1.Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za
koordynacje działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Podziel
się słodką chwilą” na blogu Fashionelka.pl jest ALERT MEDIA
Communications Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Migdałowej 4/43, 02-
796 Warszawa, o numerze NIP527-23-65-250, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta dla m.st. Warszawy
pod numerem KRS 0000098492, posiadająca NIP: 527-23-65-250
(dalej „Organizator”). Organizator odpowiedzialny jest za sprawowanie
nadzoru nad całościowym przebiegiem i przestrzeganiem przez
uczestników poniższego regulaminu i warunków Konkursu, a także
za wydanie nagrody laureatowi Konkursu, o którym mowa w ptk. 8
niniejszego regulaminu.

2.Konkurs trwa w terminie od 28.11.2012 r. od godziny 19.00 do
04.12.2012 r. do godziny 23:59.

3.Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu
Fashionelka.pl (dalej: „Konkurs”). Konkurs skierowany jest do pełnoletnich
osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

4.W przypadku, gdy laureatem Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia,
do odbioru przyznawanej w ramach Konkursu nagrody niezbędne jest
przesłanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego tej osoby na
jej udział w Konkursie na adres Organizatora w ciągu 14 dni od dnia
powiadomienia Uczestnika Konkursu o zwycięstwie.

5. Uczestnik Konkursu ma za zadanie na podstawie zadanego pytania:
Gdy za oknem jest zimno i szybko robi się ciemno częściej mam ochotę
umilić sobie czas czymś słodkim. A Ty, kiedy i dlaczego sięgasz po słodką
przekąskę? - przesłać swoją propozycję odpowiedzi w dowolnej formie

6.Informacje o konkursie będą dostępne pod adresem internetowym:
fashionelka.pl

7. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodność z
postanowieniami Regulaminu spoczywa na Organizatorze.

8.Nagrodami w Konkursie dla 11 autorów (słownie: jedenastu)
materiałów, które zostaną uznane za najciekawsze przez Panią Elizą
Wydrych, autorkę bloga są:

• I miejsce: Ekspres T20 TAS2007EE – Fuchsia z zestawem kapsułek i
zestawu pralinek Milka Crispello (2 x 150g)
• II miejsce: 5 zestawów extra. Każdy zestaw składa się z gry
planszowej Scrabble Travel (wersja polska), 2 płyt CD Selah Sue
(Collectors Edition) i zestawu pralinek Milka Crispello (2 x 150g)
• III miejsce: 5 zestawów standard. Każdy zestaw składa się z 2 płyt
CDSelah Sue (Collectors Edition) i zestawu pralinek Milka Crispello
(2 x 150g).

9.Nagroda w Konkursie składa się z nagrody rzeczowej oraz nagrody
pieniężnej stanowiącej 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Fundator,
jako płatnik podatku dochodowego od nagród uzyskanych przez
Uczestników Konkursu (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych), pobierze część gotówkową każdej
nagrody przed jej wydaniem Uczestnikowi. Pobrane kwoty zostaną
odprowadzone do właściwego urzędu skarbowego na poczet 10%
zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w konkursie.
Potrącenie podatku dochodowego oznacza, iż nagroda pieniężna nie
zostanie wydana zwycięzcy.

10. Wyłonienie laureatów przez Panią Elizę Wydrych, autorkę bloga
fashionelka.pl, nastąpi nie później niż do 09.12.2012 r. do godziny 20:00.

11.Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez
Autorkę bloga poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza w
głównym poście związanym z konkursem.

12.
Po
wyłonieniu
Laureatów
winni
się
oni
skontaktować
do
dnia
15.12.2012 r. z Pani Elizą Wydrych poprzez adres
eliza.wydrych@gmail.com w celu odebrania nagrody.

13. Treść wiadomości, o której mowa w pkt 12 § 1 powinna zawierać co
najmniej:

a) imię i nazwisko oraz pseudonim używany na blogu
b) adres pocztowy, nr telefonu i nr. PESEL
c) rodzaj wygranej nagrody

14. Organizator wysyła nagrodę najpóźniej do 21.12.2012.

§ 2 Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego
Konkursu jest ALERT MEDIA Communications Sp. z o.o z siedzibą przy ul.
Migdałowej 4/43, 02-796 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w
celu niezbędnym do realizacji Konkursu, oraz w celach archiwalnych.

2.Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
do ich poprawiania. Podanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu
jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego jej przeprowadzenia.

3.Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
z Konkursem, to jest jego organizacją, przeprowadzaniem, oraz
sprawozdawczością podatkową i księgową.

§ 3 Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie możliwość
postanowieniach niniejszego Regulaminu.

2. Aktualny Regulamin Konkursu dostępny będzie na blogu Fashionelka.pl

3.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się
Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

4.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

dokonywania zmian

No comments: