Kod śledzenia Google Analytics

Translate

Thursday, 26 September 2013

regulamin konkursu braun satin hair 7


REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj prostownicę Braun Satin Hair 7 SensoCare”

na blogu fashionelka.pl

§ 1. Konkurs

1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”)

jest skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami

w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz.

93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych

dalej „Uczestnikami”).

§ 2. Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest firma Partner of Promotion Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Belgradzka 8 lok. 01, zwana

dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Partner of Promotion Sp. z o.o.

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się

z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczne z akceptacją

Regulaminu Konkursu.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie fashionelka.pl
§ 3. Zasady konkursu

1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu

fashionelka.pl (dalej: „Konkurs”). Konkurs skierowany jest do osób

fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną

zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz

osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie

niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni,

zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające

z nimi w stosunku przysposobienia.

3.W czasie konkursu uczestnicy mogą wykonać jedno lub dwa zadania

a)nadesłać zdjęcie prezentujące własnoręcznie wykonaną fryzurę

inspirowaną stylizacjami marki Braun dostępnymi na blogu

fashionelka.pl

b) odpowiedzieć na pytanie otwarte „Na czym według Ciebie polega

idealna stylizacja włosów?”. Odpowiedzi będą umieszczane

w komentarzach pod dedykowanym marce Braun wpisem.

Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

5. Konkurs trwa 5 dni, od 26.09.2013 do 30.09.2013, do godz. 23:59.

6.Zgłoszenie konkursowe powinno zostać wysłane na adres e-mail:

eliza.wydrych@gmail.com.

7. Nagrodami w konkursie są:

a) Trzy prostownice marki Braun Satin Hair 7 SensoCare. Jeden uczestnik

może wygrać tylko jedną prostownicę. Wartość jednej prostownicy to

499 zł brutto.

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

1. Spośród wszystkich  nadesłanych prac i odpowiedzi Autor Bloga wybierze

2 najlepsze stylizacje fryzur inspirowane stylizacjami marki Braun

i 1 najciekawszą odpowiedź na pytanie konkursowe.

2. Ocena dokonywana przez Autora Bloga w kontekście przydzielania nagród

będzie całkowicie subiektywna.

3.Wyłonienie laureatów przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 07.10.13

4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez Autora

bloga poprzez umieszczenie jednoznacznego komentarza w głównym poście

związanym z konkursem.

5. Po wyłonieniu laureatów powinni się  oni z kontaktować z  Autorem bloga

poprzez adres:  eliza.wydrych@gmail.com, nie później jednak niż  w terminie

do 20.10.2013. Po tym terminie laureat nagrody traci do niej prawo.

6. Treść wiadomości, o której mowa w ust. 5 powinna zawierać co najmniej:

imię i nazwisko, adres pocztowy, pod który powinna zostać nadana nagroda,

nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

7. Nie podanie którejkolwiek z informacji wskazanych w ust. 6 skutkuje utratą

prawa do otrzymania nagrody.

8. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie

spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci

prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu

osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

            § 5. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

1. Organizator oświadcza, że nagrody rzeczowe – prostownice Braun Satin Hair

7 SensoCare są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na

zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na

ekwiwalent pieniężny.

3. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres

i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w §4 ust. 6,

w terminie do 7 roboczych dni od otrzymania danych adresowych zwycięzców.

4. Podczas wydania nagrody laureat będzie zobowiązany do okazania osobie

wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość

zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawa jazdy).

5. Otrzymanie nagrody, o której mowa w ust.1 laureat potwierdzi poprzez

podpisanie protokołu odbioru, który będzie miał przy sobie pracownik firmy

kurierskiej, bądź inna uprawniona osoba.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania

nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności

w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której

nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika

warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji

nagroda pozostają własnością Fundatora.

§6.Dane osobowe

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych

z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem. Po zakończeniu

konkursy wszystkie dane uczestników zostaną usunięte.

2.Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter

dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe,

prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo

zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§7.Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia  konkursu

lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 31.19.2013 r. wyłącznie

w formie pisemnej, listem poleconym  na adres: Partner of Promotion

Sp. z o.o. Warszawa, ul. Belgradzka 8 lok. 57, z dopiskiem „Konkurs Braun”.

2. Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników

w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane

i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

§8. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisy dokonywane przez Autora

Bloga oraz przez użytkowników na jego Blogu.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci

przedłużenia czasu trwania Konkursu, bądź zwiększenia puli nagród.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne,

mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane

podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych

uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające

z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu

Uczestnika Konkursu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą

miały przepisy prawa polskiego

No comments: