Kod śledzenia Google Analytics

Translate

Tuesday, 1 July 2014

regulamin

Regulamin konkursu
(dalej: „Regulamin”)
§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest – MEC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B bud. D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000058177, o kapitale zakładowym w kwocie 52.800 złotych, NIP 5252194029 (dalej: „Organizator”).
Konkurs jest organizowany na zlecenie JOHNSON & JOHNSON POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000032278, o kapitale zakładowym w kwocie 39.751.500 złotych, posiadającej numer NIP 113-00-20-467 (dalej: „Zleceniodawca”). 
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu.
Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie www.fashionelka.pl/(dalej: „Strona”) w dniach od 01.072014 r. do 07.072014 r.

§ 2. Zasady udziału w Konkursie
W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).
Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, rodzice, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Uczestnik jest świadomy, że soczewki kontaktowe są wyrobem medycznym i można je nosić tylko po badaniu wzroku z aplikacją soczewek. Podczas badania specjalista dobiera odpowiednie soczewki kontaktowe, sprawdza w lampie szczelinowej, jak układają się one na oczach, uczy ich zakładania oraz zdejmowania, a także zasad prawidłowej pielęgnacji
Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
zaakceptować treść niniejszego Regulaminu,
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu,
wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.
Powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie.

§ 3. Przebieg Konkursu
Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi (dalej: „Odpowiedź”) na pytanie otwarte, zadane w poście na Stronie: „Jak odmieni się Twoje życie jeśli wypróbujesz soczewki kontaktowe ACUVUE®?”.
Odpowiedź może być wyrażona w formie tekstu, prezentacji, filmu, fotografii albo innej dowolnej  (takiej, która umożliwia percepcję Odpowiedzi w sieci Internet – np. poprzez wskazanie odsyłacza / tzw. linka do strony internetowej zawierającej Odpowiedź).
Zgłoszenie Odpowiedzi następuje poprzez jej wpisanie lub zamieszczenie na Stronie, pod postem, o którym mowa w ust. 1 (jako kolejny post).
Uczestnik może wykonać zadanie konkursowe tylko jeden raz w ciągu trwania Konkursu.
Odpowiedź musi stanowić efekt twórczości Uczestnika – nie jest dopuszczalne zgłaszanie Odpowiedzi, które są autorstwa osób trzecich.

§ 4. Prawa autorskie
1.     Zgłaszając Odpowiedź na Konkurs, Uczestnik udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie Odpowiedzi na następujących zasadach:
pola eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie rozszerzania i modyfikacji Odpowiedzi oraz korzystania z jej elementów stanowiących program komputerowy –  tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii; digitalizacja, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu; publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
okres: 5 lat,
terytorium: bez ograniczeń.
2.     Jeżeli na filmie, prezentacji, fotografii lub innej formie stanowiącej Odpowiedź został utrwalony wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w ten sposób, w zakresie określonym w ust. 1 powyżej. Jeżeli na filmie, prezentacji, fotografii lub innej formie  Odpowiedzi został utrwalony wizerunek także innych niż Uczestnik osób, Uczestnik może zgłosić taką Odpowiedź na Konkurs, tylko jeżeli posiada zgodę na rozpowszechnianie wizerunku tych osób w zakresie określonym w ust. 1 powyżej, z prawem do udzielenia Organizatorowi i Zleceniodawcy dalszej zgody. W takiej sytuacji, Uczestnik, na zasadzie dalszej zgody, udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy zezwolenia na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób utrwalonych na filmie, w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej.
3.    Uczestnik, który otrzymał Nagrodę, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi na polach eksploatacji, wymienionych w ust. 1 pkt a.

§ 5. Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody
Odpowiedzi Uczestników zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą:
Eliza Wydrych,
Komisja Konkursowa wyłoni 5 najlepszych Odpowiedzi, których autorzy (dalej: „Zwycięzcy”) otrzymają nagrodę w postaci półrocznego zapasu soczewek (czyli 8 opakowań soczewek dwutygodniowych ACUVUE® OASYS® lub ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM lub 12 opakowań soczewek kontaktowych jednodniowych 1-DAY ACUVUE® TruEye® lub 1-DAY ACUVUE® MOIST® lub 1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM) 
Organizator poinformuje o wynikach konkursu poprzez wskazanie zwycięskich postów na Stronie – w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu. Organizator poda jednocześnie adres email, który będzie służył do korespondencji ze Zwycięzcami.
Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie pocztą elektroniczną – na adres, o którym mowa w ust. 3, w ciągu 14 dni od daty opublikowania informacji o zwycięskich postach - wskazania salonu sieci Twoje Soczewki, w którym Zwycięzca odbierze nagrodę jak również podanie imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego. Dodatkowym warunkiem odbioru nagrody jest okazanie podczas odbioru nagrody recepty na soczewki kontaktowe lub tzw. paszporciku określającego parametry soczewek kontaktowych, przepisanych przez lekarza.
W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunku, o którym mowa w ust. 4, we wskazanym terminie, Komisja Konkursowa wskaże kolejną najlepszą Odpowiedź Uczestnika, do którego będą miały zastosowanie zasady określone w ust. 3 i 4 powyżej.
Zwycięzcy, którzy spełnią warunek określony ust. 4 powyżej, otrzymają także dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości określonej przepisami prawa, które nie będą wydawane Zwycięzcom i zostaną przeznaczone na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród. 

§ 6. Dane osobowe
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i zostaną trwale usunięte po zakończeniu Konkursu i wysłaniu nagród Zwycięzcom. 
Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników:
adres e-mail,
imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty na adres organizatora wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu przez cały czas trwania Konkursu, a także w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni po zakończeniu Konkursu i wyłonieniu Zwycięzców. 
Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wysłania przez Uczestnika wiadomości z reklamacją.
O wyniku rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty na podany w treści reklamacji adres zwrotny.

§ 8. Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników oraz Organizatora jest określony w Regulaminie. 

No comments: